Vereniging

De vereniging heeft ten doel met al haar ten dienste staande middelen steun te verlenen aan de Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche, het ontmoetings- en ontspanningcentrum van de YMCA, een en ander in de ruimste zin. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het bekend geven aan het werk van het YMCA en aan de mogelijkheid tot ontmoeting en ontspanning die de Ernst Sillem Hoeve biedt, het uitgeven van een orgaan en het werven van fondsen.
Per 1-1-2008 merkt de Belastingdienst de Vereniging aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een samenvatting van ons jaarverslag kunt u hier vinden.

Leden

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering is vastgesteld.

Doel

Al sinds 1939 verenigt de VVSV mensen die willen meeleven met de Ernst Sillem Hoeve en een bijdrage willen leveren aan de groei en bloei van dit prachtige huis.
De VVSV verleent geldelijke bijdragen aan activiteiten van de YMCA die op de Ernst Sillem Hoeve plaatsvinden. Met geld van de “Vrienden” is er in de loop der jaren ook veel bijgedragen om voorzieningen die niet uit de exploitatie betaald konden worden, toch te realiseren. Het prachtige zwembad is een mooi voorbeeld; na jaren van sparen werd het zwembad in 1991 geopend en met geld van de VVSV in 2006 gerenoveerd. In 2006 werd ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan als cadeau de herinrichting van de voortuin aangeboden. Eveneens zijn er in het park diverse bomen te vinden die geplant konden worden door een bijdrage van de VVSV.

Financieel beleid

Het vermogen van de VVSV bestaat uit een legaat en het saldo van 81 jaar beleid. 
De opbrengst uit het legaat wordt gebruikt voor de bekostiging van de publiciteit en de instand­houding van de vereniging. Hierdoor kunnen de contributies worden gebruikt voor de doelstelling. 
Bijdragen worden gegeven aan programma’s van de YMCA in de Ernst Sillem Hoeve en aan investeringen in de Ernst Sillem Hoeve die vooral ten goede komen aan deelnemers aan deze activiteiten.

 

Staat van baten en lasten 

  2020 2019 2018 2017  2016  2015  2014  2013 
(in euro) €                
                 
BATEN                
                 
Contributies en giften 2.852 4.333 4.980 4.072 6.773 6.022 7.922 6.273
Renteopbrengsten 2.950 2.950 2.951 2.950 2.954 3.047 3.170 3.228
                 
Totaal der baten 5.802 7.283 7.931 7.022 9.727 9.069 11.092 9.501
                 
                 
LASTEN                 
                 
Kosten Hoeve Nieuws 646 714 399 345 340 501 2.400 2.853
Bijdrage Vereniging YMCA . 3.043 293 3.000 2.975      
Ondersteuning YMCA Lage Vuursche 4.094 1.200 9.076 1.200 4.706 1.025 23.136 4.593
Overige kosten 600 364 303 641 282 195 511 1.001
                 
Totaal van de lasten 5.340 5.321 10.071 5.186 8.303 1.721 26.047 8.447
                 
Resultaat 462 1.962 -2.140 1.836 1.424 7.348 -14.955 1.054

 

Balans per 31 december 2020 

ACTIVA  
   
Lening Ernst Sillem Hoeve 58.991
Liquide middelen 29.294
   
Totaal van de activa 88.285
   
PASSIVA  
   
Eigen vermogen 30.016
Legaat 57.981
Overige schulden 288
   
Totaal van de passiva 88.285
Naar boven